ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΙΑ

Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος μετρητικών εργαλείων για την αποτίμηση του Τουριστικού Προϊόντος στην περιοχή ευθύνης του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ Νομού Θεσσαλονίκης. Το προτεινόμενο σύστημα μετρητικών εργαλείων θα τροφοδοτεί με πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα τους δείκτες αποτίμησης του τουριστικού προϊόντος που περιγράφονται στο Παραδοτέο 3.2.2 «Μελέτη Δεικτών για την Αποτίμηση του Τουριστικού Προϊόντος» και θα καλύπτει τις πηγές συλλογής στοιχείων και δεδομένων (επισκέπτες της Θεσσαλονίκης, επαγγελματίες/ επιχειρήσεις του κλάδου του Τουρισμού στη Θεσσαλονίκη, φορείς/ οργανισμούς που εμπλέκονται στη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή κτλ).