ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΙ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΡΟΕΣ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την υποστήριξη και την προώθηση συγκεκριμένων, σε σχέση με το δεδομένο πλαίσιο μοντέλων για την εκτίμηση της αξίας του τουρισμού στους διασυνοριακούς προορισμούς με την καταγραφή και αξιοποίηση πληροφοριών απευθείας από τους επισκέπτες και την τουριστική βιομηχανία. Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική:

1. Η επανεξέταση της εφαρμογής των υφιστάμενων οικονομικών μοντέλων για την εκτίμηση της αξίας του τουρισμού.

2. Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του τουρισμού και της απόδοσης των περιφερειακών οικονομιών συνολικά.

3. Η καθιέρωση των μηχανισμών μέσω των οποίων οι περιφερειακές κοινότητες θα δώσουν αξία στον τουρισμό και θα συμβάλουν στη διαδικασία καινοτομίας του τουρισμού και στην οικονομική ανάπτυξη.

Κύρια παραδοτέα είναι:

  • πληροφοριακό υλικό,
  • γραφεία πληροφοριών,
  • CRM on-line platform, (πρόγραμμα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων σε απευθείας σύνδεση),
  • αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης,
  • έρευνα γραφείου σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές,
  • μελέτη των δεικτών που αφορούν στους επισκέπτες,
  • έρευνα για τoν τουριστικό τομέα,
  • εκπαίδευση-ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης