ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΕ1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΡΑΣΗ 1.1. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Παραδοτέο.1.1.1 Προετοιμασία της πρότασης

ΔΡΑΣΗ 1.2. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παραδοτέο 1.2.1. Εναρκτήρια Συνάντηση
Παραδοτέο 1.2.2. Συνάντηση προόδου:
Παραδοτέο 1.2.3. Καταληκτική Συνάντηση

ΔΡΑΣΗ 1.3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παραδοτέο 1.3.1. Αναφορές Προόδου
Παραδοτέο 1.3.2. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Παραδοτέο 1.3.3. Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης

ΠΕ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΔΡΑΣΗ 2.1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παραδοτέο 2.1.1. Δημιουργία της ιστοσελίδας του έργου
Παραδοτέο 2.1.2. Οδηγός δημοσιότητας
Παραδοτέο 2.1.3. Καταχωρήσεις σε εθνικές & τοπικές εφημερίδες
Παραδοτέο 2.1.4. Δελτία Τύπου
Παραδοτέο 2.1.5. Καταχωρήσεις σε εθνικά περιοδικά
Παραδοτέο 2.1.6. Banners
Παραδοτέο 2.1.7. Newsletters
Παραδοτέο 2.1.8. Καμπάνια Δημοσιότητας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 
ΔΡΑΣΗ 2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Παραδοτέο 2.2.1. Γραφείο Ενημέρωσης (Info Desk) στη Θεσσαλονίκη
Παραδοτέο 2.2.2. Γραμμή εξυπηρέτησης
Παραδοτέο 2.2.3 CRM (Customer Relationship Management) online πλατφόρμα

ΔΡΑΣΗ 2.3. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Παραδοτέο 2.3.1. Δικτυακές πύλες & πύλες επικοινωνίας

ΔΡΑΣΗ 2.4. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ
Παραδοτέο 2.4.1. Καταληκτικό συνέδριο

Π.Ε. 3   ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΡΑΣΗ 3.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Παραδοτέο 3.1.1. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τουρισμό:
Παραδοτέο 3.1.2. Συνάντηση για τη διαμόρφωση του έργου

ΔΡΑΣΗ 3.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Παραδοτέο 3.2.1. Γραφείο Ερευνών
Παραδοτέο 3.2.2. Μελέτη δεικτών ικανοποίησης και τάσεων των επαγγελματιών του τουρισμού και των επισκεπτών
Παραδοτέο 3.2.3. Εξειδικευμένα εργαλεία για την στατιστική ανάλυση και αποτίμηση των δεικτών ικανοποίησης και τάσεων των επαγγελματιών του τουρισμού και των επισκεπτών

ΔΡΑΣΗ 3.3. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Παραδοτέο 3.3.1. Έρευνα στους επαγγελματίες του τουρισμού
Παραδοτέο 3.3.1. Έρευνα στους επισκέπτες
Παραδοτέο 3.3.2. Τελική Μελέτη Αποτίμησης του τουριστικού τομέα

ΔΡΑΣΗ 3.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.
Παραδοτέο 3.4.1. Ανάπτυξη λογισμικού
Παραδοτέο 3.4.2. Πιλοτική εφαρμογή λογισμικού
Παραδοτέο 3.4.3. Διασύνδεση λογισμικού

ΔΡΑΣΗ 3.5. ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ.
Παραδοτέο 3.5.1. Ολοκληρωμένα δίκτυα συνεργασίας των εμπλεκομένων στον τομέα του τουρισμού
Παραδοτέο 3.5.2. Εκπαίδευση των βασικών χειριστών της πλατφόρμας
Παραδοτέο 3.5.3. Ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων

Π.Ε.4 ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΔΡΑΣΗ 4.1. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Παραδοτέο 4.1.2. Εκπαίδευση  στις «Βασικές Έννοιες της Κοινωνικής Δικτύωσης και των Social Media στον Τομέα του Τουρισμού»
Παραδοτέο 4.1.2. Εκπαίδευση  στην «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στον τομέα του τουρισμού»

ΔΡΑΣΗ 4.2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Παραδοτέο 4.2.1 Εκπαίδευση σε θέματα «Προβολής τουριστικού προϊόντος, branding και Διαχείρισης Τουριστικών Προορισμών»
Παραδοτέο 4.2.2. Εκπαίδευση με θέμα «Δικτύωση, συνέργιες & clustering και η προστιθέμενη αξία τους στην ανάπτυξη του τουρισμού»
Παραδοτέο 4.2.3. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέσω του δικτύου

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ