ΠΕ1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕ1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΡΑΣΗ 1.1. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Παραδοτέο.1.1.1 Προετοιμασία της πρότασης

ΔΡΑΣΗ 1.2. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παραδοτέο 1.2.1. Εναρκτήρια Συνάντηση
Παραδοτέο 1.2.2. Συνάντηση προόδου:
Παραδοτέο 1.2.3. Καταληκτική Συνάντηση

ΔΡΑΣΗ 1.3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παραδοτέο 1.3.1. Αναφορές Προόδου
Παραδοτέο 1.3.2. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Παραδοτέο 1.3.3. Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης