ΠΕ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΠΕ 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΔΡΑΣΗ 2.1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Παραδοτέο 2.1.1. Δημιουργία της ιστοσελίδας του έργου
Παραδοτέο 2.1.2. Οδηγός δημοσιότητας
Παραδοτέο 2.1.3. Καταχωρήσεις σε εθνικές & τοπικές εφημερίδες
Παραδοτέο 2.1.4. Δελτία Τύπου
Παραδοτέο 2.1.5. Καταχωρήσεις σε εθνικά περιοδικά
Παραδοτέο 2.1.6. Banners
Παραδοτέο 2.1.7. Newsletters
Παραδοτέο 2.1.8. Καμπάνια Δημοσιότητας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 
ΔΡΑΣΗ 2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Παραδοτέο 2.2.1. Γραφείο Ενημέρωσης (Info Desk) στη Θεσσαλονίκη
Παραδοτέο 2.2.2. Γραμμή εξυπηρέτησης
Παραδοτέο 2.2.3 CRM (Customer Relationship Management) online πλατφόρμα

ΔΡΑΣΗ 2.3. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Παραδοτέο 2.3.1. Δικτυακές πύλες & πύλες επικοινωνίας

ΔΡΑΣΗ 2.4. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ
Παραδοτέο 2.4.1. Καταληκτικό συνέδριο