ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/03/2008 με την απόφαση C (2008) 1129/28-03-2008.. 

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός (ΕΤΠΑ και εθνική συμμετοχή) για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» ανέρχεται σε € 138.691.303,00. Η συνολική χρηματοδότηση συνίσταται κατά 117.887.607,00 € (85%) από το ΕΤΠΑ και € 20,803 .696,00 (15%) από εθνικούς πόρους.

Επιλέξιμη περιοχή
Η επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος αποτελείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακές Μονάδες Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Μονάδες Θεσσαλονίκης και Σερρών) στην Ελλάδα και τις Νοτιο-κεντρικά και Νότιο-δυτικά Περιοχές Προγραμματισμού (Επαρχίες Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo) στη Βουλγαρία. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας έχει συμπεριληφθεί ως παρακείμενη περιοχή.

Στρατηγικός σκοπός - Στρατηγικοί στόχοι
Γενικός σκοπός του Ε.Π. διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία» για την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013, είναι "η προώθηση της διασυνοριακής περιοχής με την εξασφάλιση της περιφερειακής συνοχής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας".

Αυτός ο στρατηγικός σκοπός θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων στρατηγικών στόχων:

Στρατηγικός στόχος 1: Ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και τη βελτίωση των δομών προσβασιμότητας.
Στρατηγικός στόχος 2: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.